INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Správce

Služby města Bzence, příspěvková organizace

Sídlo: Kasárna 500, 696 81 Bzenec

IČ: 712 17 151

 

Kontaktní údaje správce:

email: zalesak@sluzbybzenec.cz

tel.: +420 739 402 810

 

Účel zpracování osobních údajů

 • údržba budov v majetku města Bzence

 • údržba a očista veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a komunikací

 • údržba místního hřbitova

 • údržba místního sportovního areálu

 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

 • přípravné práce pro stavby vykonávané na majetku zřizovatele

 • provozování dopravy (s výjimkou dopravy osobní ) pro potřeby města Bzence

 • výkon veřejné služby

 • provozování sběrného dvora

 • silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní, provozovaná vozidla nad 3,5 t

 • přípravné práce pro stavby

 • pronájem a půjčování věcí movitých

Právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

 • Občané města

 • Zaměstnanci příspěvkové organizace

 • Další osoby na základě zákonného zmocnění

 • Návštěvníci webových stránek

Úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení osobních údajů po dobu realizace smluvních vztahů, po jejich ukončení dle platné právní úpravy, pokud v rámci uděleného souhlasu dle čl. 7 výše uvedeného nařízení nebylo dohodnuto jinak

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel. Učinit tak je možno podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovány. Pokud jsou osobní údaje zpracovány, získání přístupu spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;

 • kategoriích dotčených osobních údajů;

 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;

 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;

 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce poskytne kopii zpracovaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají subjektu. S přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

 • byl odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 • zpracování protiprávní a omezení jejich použití;

 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Právo, aby správce předal osobní údaje subjektu zpracované automatizovaně na základě souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu tohoto práva na přenositelnost údajů právo subjektu na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak může subjekt svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na výše uvedené poštovní adrese a kontaktech správce.

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů může subjekt podat stížnost, a to písemně na výše uvedenou poštovní adresu správce, a to i osobně v sídle správce. Ze stížností musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.